User Tools

Site Tools


en:mlab_compatibility

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
en:mlab_compatibility [2019/02/21 16:07] fluktuaciaen:mlab_compatibility [2019/02/22 13:56] (current) fluktuacia
Line 47: Line 47:
 ==== Single-board computers Hardkernel - ODROID ==== ==== Single-board computers Hardkernel - ODROID ====
  
-Tyto počítače byly kvůli svým vlastnostem do MLABu asimilovány jako řešení pro automatizaci robotizaci rozsáhlejších systémůK tomu bylo potřeba vyřešit jejich odolnost proti mechanickým vlivům, jako jsou vibrace nárazy+These computers were assimilated into MLAB as solution for automation and robotisation of extensive systemsWe also had to find solution to their resistance against mechanical disturbances, such as vibrations or bumps
  
-Proto byl vyvinut přístupkterý umožňuje návrh výrobu velmi univerzálních mechanických adaptérů do MLAB stavebniceToto řešení využívá nejrozšířenější a nejlevnější technologie 3D tisku MDF. Adaptér je pak konstruovaný tak, že obsahuje sadu děr pasujících do rozteče MLAB a dále dírykteré slouží pro přichycení desky pro kterou je adaptér konstruován+An approach has been developedwhich enables design and production of very universal mechanical adapters for MLAB kitIt uses the most abundant and the cheapest 3D printing technology MDF. Adapters are design in a way that they contain a set of holes that fit into MLAB pitch and other holeswhich serve for attachment of board that the adapter is constructed for.
  
-{{:cs:modules:arm:odroidu3_mlab_adapter_model.png?500|Mechanická část MLAB adaptéru pro ODROID-U3}}+{{:cs:modules:arm:odroidu3_mlab_adapter_model.png?500|Mechanical part of MLAB adapter for ODROID-U3}}
  
-Celá konstrukce je zároveň optimalizována pro použití [[cs:designs:3dprint|3D tisku]]. +The whole construction is at the same time optimise for [[en:designs:3dprint|3D printing]].  
-===== Programová kompatibilita =====+ 
 +===== Software compatibility =====
  
 ==== Arduino ==== ==== Arduino ====
  
-Pro použití Arduina v kombinaci s moduly MLAB existuje několik možnostíLiší se především tím, zda se chystáte používat Arduino shieldy, nebo ne+There are several options for using Arduino in combination with MLAB modulesThey differ mainly in your choice of using or not using Arduino shields
  
-Pokud použítí shieldů nevyžadujete a stačí vám pouze programová kompatibilitatak je pro vás ideální použití LABduina.+If you do not insist on using the shields and you only search for software compatibilitythe ideal solution for use is LABduino.
  
   * [[cs:labduino|LABduino]]    * [[cs:labduino|LABduino]] 
  
-Pokud je pro vás použití shieldů nezbytnétak je třeba si vyrobit redukci+If the using of shields is of importance for youyou need to construct a reduction. 
  
 +===== Other standards =====
  
-===== Ostatní standardy =====+  * wiring boxes, switchboards
  
-  * elektroinstalační krabice, rozvaděče +==== Optics ====
  
-==== Optika ====+  * [[http://www.thorlabs.us/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1857|optical tables]], lenses, modules and sockets.  
  
-  * [[http://www.thorlabs.us/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1857|optické stoly]], čočky, moduly a objímky.  +Optical tables have (as most technical standardised pieces) either metric pitch 25 mm or 1” (25.4mm)The difference between these two sizes is only noticeable at larger dimensions
  
-Optické stoly mají podobně jako většina technických standardizovaných dílů buď metrickou rozteč 25mm a nebo 1" tedy 25.4mm. Rozdíl mezi těmito rozměry je proto znatelný až na rozměrnějších záležitostech+The base board can be, thanks to its construction, attached to both table types.
  
-Základní deska může však být díky svojí konstrukci přichycena k oběma typům stolů.+==== Pneumatics ====
  
-==== Pneumatika ====+When constructing pneumatic devices in MLAB, the preferable way is to use a screw fitting system (system nástrčných šroubení) and screw the pneumatic pieces to the base board similar to modules.
  
-Při konstruování pneumatických zařízení je v MLABu nejvýhodnější používat systém nástrčných šroubení a pneumatické díly šroubovat k základní desce podobně jako moduly. +==== DIN distribution board ====
  
-==== DIN rozvaděče ====+Distribution boards with DIN rails can have the MLAB modules mounted on a cuprextit base board. This board has to be fitted with plastic clamps for DIN rail.
  
-Do rozvaděčů skříní s DIN lištami lze moduly MLAB instalovat namontované na cuprexitové základní desce. Tuto desku je potřeba potřeba opatřit plastovými svorkami na DIN lištu.  +You can find more detailed description in [[en:navody&s%5B%5D=rozvad%C4%9B%C4%8D#instalace_do_rozvadece|manuals]].
-Podrobnější popis tohoto postupu najdete v [[cs:navody&s%5B%5D=rozvad%C4%9B%C4%8D#instalace_do_rozvadece|návodech]].+
  
  
en/mlab_compatibility.txt · Last modified: 2019/02/22 13:56 by fluktuacia