User Tools

Site Tools


en:mlab_compatibility

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:mlab_compatibility [2019/02/21 17:07]
fluktuacia
en:mlab_compatibility [2019/02/22 14:56] (current)
fluktuacia
Line 47: Line 47:
 ==== Single-board computers Hardkernel - ODROID ==== ==== Single-board computers Hardkernel - ODROID ====
  
-Tyto počítače byly kvůli svým vlastnostem do MLABu asimilovány jako řešení pro automatizaci ​robotizaci rozsáhlejších systémůK tomu bylo potřeba vyřešit jejich odolnost proti mechanickým vlivům, jako jsou vibrace ​nárazy+These computers were assimilated into MLAB as solution for automation and robotisation of extensive systemsWe also had to find solution to their resistance against mechanical disturbances,​ such as vibrations or bumps
  
-Proto byl vyvinut přístupkterý umožňuje návrh ​výrobu velmi univerzálních mechanických adaptérů do MLAB stavebniceToto řešení využívá nejrozšířenější a nejlevnější technologie ​3D tisku MDF. Adaptér je pak konstruovaný tak, že obsahuje sadu děr pasujících do rozteče ​MLAB a dále dírykteré slouží pro přichycení desky pro kterou je adaptér konstruován+An approach has been developedwhich enables ​design and production of very universal mechanical adapters for MLAB kitIt uses the most abundant and the cheapest ​3D printing technology ​MDF. Adapters are design in a way that they contain a set of holes that fit into MLAB pitch and other holeswhich serve for attachment of board that the adapter is constructed for.
  
-{{:​cs:​modules:​arm:​odroidu3_mlab_adapter_model.png?​500|Mechanická část ​MLAB adaptéru pro ODROID-U3}}+{{:​cs:​modules:​arm:​odroidu3_mlab_adapter_model.png?​500|Mechanical part of MLAB adapter for ODROID-U3}}
  
-Celá konstrukce je zároveň optimalizována pro použití ​[[cs:​designs:​3dprint|3D ​tisku]]. +The whole construction is at the same time optimise for [[en:​designs:​3dprint|3D ​printing]].  
-===== Programová kompatibilita ​=====+ 
 +===== Software compatibility ​=====
  
 ==== Arduino ==== ==== Arduino ====
  
-Pro použití Arduina v kombinaci s moduly ​MLAB existuje několik možnostíLiší se především tím, zda se chystáte používat ​Arduino ​shieldy, nebo ne+There are several options for using Arduino in combination with MLAB modulesThey differ mainly in your choice of using or not using Arduino ​shields
  
-Pokud použítí shieldů nevyžadujete a stačí vám pouze programová kompatibilitatak je pro vás ideální použití LABduina.+If you do not insist on using the shields and you only search for software compatibilitythe ideal solution for use is LABduino.
  
   * [[cs:​labduino|LABduino]] ​   * [[cs:​labduino|LABduino]] ​
  
-Pokud je pro vás použití shieldů nezbytnétak je třeba si vyrobit redukci+If the using of shields is of importance for youyou need to construct a reduction. 
  
 +===== Other standards =====
  
-===== Ostatní standardy =====+  * wiring boxes, switchboards
  
-  * elektroinstalační krabice, rozvaděče ​+==== Optics ====
  
-==== Optika ====+  * [[http://​www.thorlabs.us/​NewGroupPage9.cfm?​ObjectGroup_ID=1857|optical tables]], lenses, modules and sockets.  ​
  
-  * [[http://​www.thorlabs.us/​NewGroupPage9.cfm?​ObjectGroup_ID=1857|optické stoly]], čočky, moduly a objímky.  ​+Optical tables have (as most technical standardised pieces) either metric pitch 25 mm or 1” (25.4mm)The difference between these two sizes is only noticeable at larger dimensions
  
-Optické stoly mají podobně jako většina technických standardizovaných dílů buď metrickou rozteč 25mm a nebo 1" tedy 25.4mm. Rozdíl mezi těmito rozměry je proto znatelný až na rozměrnějších záležitostech+The base board can be, thanks to its construction,​ attached to both table types.
  
-Základní deska může však být díky svojí konstrukci přichycena k oběma typům stolů.+==== Pneumatics ====
  
-==== Pneumatika ====+When constructing pneumatic devices in MLAB, the preferable way is to use a screw fitting system (system nástrčných šroubení) and screw the pneumatic pieces to the base board similar to modules.
  
-Při konstruování pneumatických zařízení je v MLABu nejvýhodnější používat systém nástrčných šroubení a pneumatické díly šroubovat k základní desce podobně jako moduly. ​+==== DIN distribution board ====
  
-==== DIN rozvaděče ====+Distribution boards with DIN rails can have the MLAB modules mounted on a cuprextit base board. This board has to be fitted with plastic clamps for DIN rail.
  
-Do rozvaděčů ​skříní s DIN lištami lze moduly MLAB instalovat namontované na cuprexitové základní desce. Tuto desku je potřeba potřeba opatřit plastovými svorkami na DIN lištu.  +You can find more detailed description in [[en:​navody&​s%5B%5D=rozvad%C4%9B%C4%8D#​instalace_do_rozvadece|manuals]].
-Podrobnější popis tohoto postupu najdete v [[cs:​navody&​s%5B%5D=rozvad%C4%9B%C4%8D#​instalace_do_rozvadece|návodech]].+
  
  
en/mlab_compatibility.txt · Last modified: 2019/02/22 14:56 by fluktuacia