User Tools

Site Tools


en:rules

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:rules [2019/02/10 15:39]
fluktuacia
en:rules [2019/02/10 16:41]
fluktuacia
Line 309: Line 309:
 === PADS === === PADS ===
  
- +In order to generate a code for PCB label, Miho created a [[http://www.mlab.cz/~miho/QR/index.php| QR codes generator]], which generates ASC formate graphics (originally intended for  Mentor Graphics PADS)
-Miho pro potřeby generování kódu do potisku plošného spoje vytvořil [[http://www.mlab.cz/~miho/QR/index.php|generátor QR kódů]], který generuje grafiku ve formátu ASC (Původně určeno pro Mentor Graphics PADS) Velikost QR kódů na plošných spojích zatím není sjednocenaPři generování kódů je výchozí velikost pro většinu plošných spojů příliš velkáMomentálně se vhodné nastavení musí vyzkoušet vhodné počáteční nastavení je např+Size of QR codes on PCBs is so far not unifiedWhen generating codes, the default size is too large for most of PCBs. So far, an acceptable setting has to be tested , e.g.
  
   * PADS Size: 20   * PADS Size: 20
   * PADS Line Width: 2   * PADS Line Width: 2
  
-Vygenerovaný soubor je ve formě textu na spodní straně stránkyText je tak nutné ručně vložit do souboru s příponou asc. Po importování vygenerovaného obrázku do potisku plošného spoje je následně třeba nastavit atribut "solid copper" aby motiv byl kompletně vyplněn barvou.+The generated file is found at the bottom of the side as a textThe text has to be manually inserted into a file with asc. suffix. After importing the generated picture into a PCB’s printing, its attribute has to be set as “solid copper” so that the motive will be entirely filled in with colour
  
 === KiCAD === === KiCAD ===
  
-Obrázky QRkódů se do KiCAD  [[http://www.re-innovation.co.uk/web12/index.php/en/blog-75/230-adding-logo-to-kicad|převedou]] stejně jako logo. +QRcode pictures can be  [[http://www.re-innovation.co.uk/web12/index.php/en/blog-75/230-adding-logo-to-kicad|added]] to KiCAD in the same way as logo.
  
-===== Check list před výrobou =====+===== Check list before production =====
  
-  - zkontrolovat velikost spravnost pouzder +  - check if the encasements are right and of good size  
-  - Velikost plosek u konektoru a soucastek skrz desku.  +  - check the size of connector’s spaces (??ploška) and sizes of components that go through the board  
-  - velikost derkrystaly ledkyhrebinkypropojky, specialni soucastky. +  - check the sizes of holesLED crystalspins (hřebík??)jumpers (?? Propojka) or other special components  
-  - odmaskovani plošek, propojky +  - check the unmasking of (??) plošek and jumpers (??)  
-  - obrysy soucastek, oznaceni propojek. +  - check the components’ outlines and labelling of jumpers (??) 
-  - popiskynapis www.mlab.cz +  - check the labels and legends, www.mlab.cz title 
-  - Zkontrolovat, ze nejsou prokovy pod pismeny a znaky +  - check that the VIAs are not under letters and symbols 
-  - zkontrolovat QR kod a PermaLink.+  - check the QR code and PermaLink
  
  
-===== Struktura repozitáře MLABu =====+===== MLAB repository structure=====
  
  
-  * Projektová metadata - json +  * Project metadata - json 
-  * Commit message - začátek velké písmeno, slova jako added, fixed, removed, started, finished... +  * Commit message - begins with capital latter; uses words such as: added, fixed, removed, started, finished... 
  
-==== Jmenná konvence ====+==== Name convention ====
  
-bez_diakritiky_a_specialnich_znaku_mezery_nahrazeny_podtrzitkem_pouze_mala_pismena_strucne_a_srozumitelne+withouth_diacritic_and_special_cases_spaces_are_replaced_by_an_underscore_lowercase_letters_only_briefly_and_comprehensibly
  
  
  
-==== Adersářová struktura modulu ====+====  Modules’ directory structure ====
  
   MODUL01A/   MODUL01A/
en/rules.txt · Last modified: 2019/02/10 16:41 by fluktuacia