User Tools

Site Tools


en:tools

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
en:tools [2019/02/19 14:16] fluktuaciaen:tools [2019/03/18 22:34] (current) – [Linux] fluktuacia
Line 566: Line 566:
 == Downloading the current version == == Downloading the current version ==
  
-  - In the folder (?? Na místě) with the saved repository, run the following command in the command line:+  - In the folder with the saved repository, run the following command in the command line:
  
   git pull   git pull
Line 638: Line 638:
 Documentation can be edited offline, which is a very useful feature that one can use e.g. during traveling.  Documentation can be edited offline, which is a very useful feature that one can use e.g. during traveling. 
    
 +For offline editing to work, it is necessary to create a local wiki instance on your notebook. It can be done following a [[https://www.dokuwiki.org/install:ubuntu#alternative_easier_custom_installation| guide for Dokuwiki intallation for Ubuntu]].
  
-K tomu je potřeba si na svém notebooku zprovoznit lokální instanci wiki. Tu si zprovozníme podle [[https://www.dokuwiki.org/install:ubuntu#alternative_easier_custom_installation|návodu na instalaci Dokuwiki pod Ubuntu]]. Data pak mezi oběma instancemi wiki synchronizujeme pomocí [[https://www.dokuwiki.org/plugin:sync|pluginu sync]], který naistalujeme na svojí lokální instanci wiki. Po první synchronizaci se serverovou wiki můžeme stránky lokálně offline editovat a změny následně nahrát na veřejnou wiki MLAB. +Data between both wiki instances are synchronised with [[https://www.dokuwiki.org/plugin:sync|sync plugin]] that is installed on the local wiki instanceAfter the first synchronisation with the server wiki we can locally edit the site offline and subsequently upload the changes to the public MLAB wiki.
  
 === LaTeX === === LaTeX ===
  
-LaTeX je  je systém pro sazbu profesionálních dokumentůV složce templates je pro něj šablona+LaTeX is a document preparation system with typesetting program for formatting its outputThere is a template for LaTeX in templates folder
  
 +When writing documentation in Ubuntu, following packages are used:
  
-V případě psaní dokumentace v Ubuntu se použivají následující balíky +  sudo apt-get install texmaker texlive-lang-czechslovak
  
-  sudo apt-get install texmaker texlive-lang-czechslovak +After their installation it is possible to write and edit MLAB documents written in [[http://cs.wikipedia.org/wiki/LaTeX|LaTeXu]]
-   +
-Po jejich istalaci je možné psát a editovat MLAB dokumenty napsané v [[http://cs.wikipedia.org/wiki/LaTeX|LaTeXu]]+
  
-=== Dokuwiki Latex ===+=== Dokuwiki and Latex ===
  
-Poslední dobou je poměrně častým dokumentačním problémem převod dokumentace postupně vznikající na wiki do formální podoby dokumentuPřímé přepisování není příliš efektivníProto je vhodnější využít programové nástroje jako například [[http://johnmacfarlane.net/pandoc/try/|Pandoc]], ten umí vzájemně převádět mnoho formátů dokumentůAle neumí přímý převod Dokuwiki syntaxe na LatexLze si však pomoci použitím HTML kódukterý generuje dokuwiki a se kterým již Pandoc umí pracovat+Lately, a quite common documentation problem that occurs is a conversion of documentation that is being added on wiki to a formal type of documentsDirect rewriting is not very efficientIt is better to use software tools such as [[http://johnmacfarlane.net/pandoc/try/|Pandoc]], which is able to interconvert a variety of document formatsHowever, it is not able to directly convert Dokuwiki syntax into LaTeXIt is possible to use HTML codegenerated by Dokuwiki that the Pandoc is able to work with.
  
-Webová verze Pandoc umí zpracovat HTML kód o délce pouze do 1000 znakůJe proto vhodné si nainstalovat lokální offline verzi+A web version of Pandoc can process an HTML code with length only up to 1000 charactersTherefore, it is more usable to install a local offline version.
  
   sudo apt-get install pandoc   sudo apt-get install pandoc
      
-Převod pak můžeme realizovat příkazem:+The conversion itself can be run with a following command:
  
   pandoc -f html -s -t latex temp_doc.html   pandoc -f html -s -t latex temp_doc.html
      
-Převedený dokument se nám pak vypíše do příkazové řádkyodkud jej pak stačí zkopírovat do Latexového editoru.+Converted document will be printed into the command linefrom which it can be simply copied into a Latex editor.
  
 +[[http://donaldmerand.com/code/2012/07/20/how-i-actually-convert-dokuwiki-to-latex.html| Offline method of conversion]]
  
-[[http://donaldmerand.com/code/2012/07/20/how-i-actually-convert-dokuwiki-to-latex.html| Offline metoda tohoto převodu]] +==== Image documentation ====
- +
-==== Obrázková dokumentace ====+
  
 === Dia === === Dia ===
  
-Program dia slouží na tvorbu diagramů a blokových schémat.+A Did software can create diagrams and block diagrams.
  
 === Fritzing === === Fritzing ===
  
-Je snaha použít fritzing pro tvorbu dokumentace zapojení jednotlivých modulů v konstrukcích. Zatím však Fritzing nepodporuje mechanické umístěníPlošných spojůTakže se tento nástroj reálně nepoužívá +There are efforts to use Fritzing to create a documentation of connections (?? Zapojení) of individual modules in constructionsHowever, so far it does not support a mechanical placement of PCBsThat is why this tool is not widely used.
  
 === Prezi === === Prezi ===
  
-Je nástroj na tvorbu veřejných prezentací projektů+A tool for creating a public presentations of projects
  
 === ImageMagick  === === ImageMagick  ===
  
-[[http://www.imagemagick.org/Usage/resize/#shrink|Změna velikosti obrázků]].+[[http://www.imagemagick.org/Usage/resize/#shrink|Changing the size of images]].
  
-===== Kontrola kvality =====+===== Quality control =====
  
-Pro zkontrolování celkové kvality dokumentace návrhů slouží [[https://www.mlab.cz/modules/all|přehled dokumentace modulů]].  +To control the overall quality of design documentation, you can use [[https://www.mlab.cz/modules/all|an overview of modules' documentation]].  
  
-Tento přehled lze řadit podle různých kriteriíNapříklad +The overview can be sorted according to different criteria, e.g.:
  
-  * https://www.mlab.cz/modules/all?order=status,name - řazení podle stavu a jména +  * https://www.mlab.cz/modules/all?order=status,name - according to status and name 
-  * https://www.mlab.cz/modules/all?order=id - podle id (výchozí+  * https://www.mlab.cz/modules/all?order=id - according to id (default
-  * https://www.mlab.cz/modules/all?order=root - podle složky (tedy kategorií)+  * https://www.mlab.cz/modules/all?order=root - according to folder (and thus categories)
  
-Každý modul má přiřazenou známku kvalityAktuálně se hodnotí kvalita fotografie podle následujících kritérií+Every module has a quality mark assignedCurrently, a quality of photography is rated according to following criteria:
  
-  * 0 - žádná fotografie +  * 0 - no photo 
-  * 25 - render KiCAD +  * 25 - render from KiCAD 
-  * 50 - nekvalitní fotografie napřz telefonu +  * 50 - photo of low quality - e.gtaken on mobile phone 
-  * 100 - profesionální fotografie z [[cs:designs:fotobedna|fotografického boxu]].+  * 100 - a professional photo taken using a [[cs:designs:fotobedna|photo box]].
  
  
-===== Organizace vývoje =====+===== Organisation of development =====
  
  
 ==== Redmine ==== ==== Redmine ====
  
-Je nástroj pro vytváření úkolů a dělbu práce na projektechJeho instance[[http://www.mlab.cz/redmine|běží na serveru]]. +A tool for creating tasks and division of labour on projectsIts instance [[http://www.mlab.cz/redmine|runs on the server]]. 
  
-====== Nástroje pro zpracování dat ======+====== Tools for data processing ======
  
-===== Interaktivní výpočetní nástroje =====+===== Interactive computational tools =====
    
 ==== Jupyter notebook ==== ==== Jupyter notebook ====
  
-Jupyter je softwarový nástroj, který umožňuje použít více výpočetních programátorských balíků jako je například Python nebo Octave. Výhodou Jupyteru je interaktivní zpracování příkazů což oceníme hlavně při testování nebo psaní nových algoritmů.+Jupyter is software tool that enables a use of computational and programming packages such as Python or Octave. Its advantage is an interactive command processing, useful especially during testing or writing of new algorithms.
  
-=== Instalace ===+=== Intallation ===
  
-Postupujeme podle doporučení [[https://github.com/jupyter/notebook|v repozitáři se zdrojovými kódy]].+Proceed according to recommendations in [[https://github.com/jupyter/notebook|source code repository]].
  
   sudo pip install notebook   sudo pip install notebook
      
-Spuštění se naopak provede +To run the software
  
   jupyter notebook   jupyter notebook
    
-Kde si pak zvolíme námi použitý kernel. +Where we chose the kernel.
  
      
 ===== gnuradio ===== ===== gnuradio =====
  
-[[http://gnuradio.org/|Gnuradio]] je nástroj pro zpracování signálových dat obvykle z SDR přijímačů. +[[http://gnuradio.org/|Gnuradio]] is a tool for signal data processing, mostly from SDR receivers
  
  
-====== Simulační nástroje ======+====== Simulation tools ======
  
 =====  Nec2++ ===== =====  Nec2++ =====
  
-[[http://elec.otago.ac.nz/w/index.php/Necpp|Necpp]] je nástroje pro numerické výpočty anténních parametrů.+[[http://elec.otago.ac.nz/w/index.php/Necpp|Necpp]] is a tool for numerical calculations of antenna parameters
  
 ==== QAntenna ==== ==== QAntenna ====
Line 750: Line 747:
 [[http://qantenna.sourceforge.net/download.php|QAntenna]] [[http://qantenna.sourceforge.net/download.php|QAntenna]]
  
-=== Kompilace ===+=== Compilation ===
    sudo apt-get install qtbase5-dev qttools5-dev    sudo apt-get install qtbase5-dev qttools5-dev
  
en/tools.1550585784.txt.gz · Last modified: 2019/02/19 14:16 by fluktuacia