User Tools

Site Tools


en:wire_sensors

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:wire_sensors [2013/07/29 23:07]
fluktuacia
en:wire_sensors [2013/07/30 10:22]
fluktuacia
Line 1: Line 1:
 ====== Easy-to-connect sensors ====== ====== Easy-to-connect sensors ======
  
-====== Temperature measuring ======+====== A temperature measuring ======
  
 The simplest way to measure the temperature withing the range of naturally occurring values is to use the digital sensor [[http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2812|DS18B20]]. It can be, within a short distance, connected directly to the microprocessor, as shown in the following picture. The simplest way to measure the temperature withing the range of naturally occurring values is to use the digital sensor [[http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2812|DS18B20]]. It can be, within a short distance, connected directly to the microprocessor, as shown in the following picture.
Line 14: Line 14:
  
  
-====== Pressure measuring ======+====== A pressure measuring ======
  
-Pressure can be measured with external analog sensor, like MPX5100AP, that has already been   +A pressure can be measured with an external analog sensor, like MPX5100AP. 
- +
-Měření tlaku lze realizovat použitím externího analogového čidlaVyzkoušené je například MPX5100AP+
  
 {{:cs:tlak_cidlo.jpg?350|}} {{:cs:tlak_cidlo.jpg?350|}}
  
-====== Obraz z kamery ======+====== The image from a camera ====== 
 + 
 +A verified solution consist in connecting the C3088 camera, that uses the [[http://www.cs.cmu.edu/~cmucam/Downloads/ov6620DSLF.PDF|OV6620]] single-chip.
  
-Vyzkoušeným řešením je připojení kamery C3088, která využívá čip [[http://www.cs.cmu.edu/~cmucam/Downloads/ov6620DSLF.PDF|OV6620]]+{{:cs:c3088.jpg|C3088 camera}}
  
-{{:cs:c3088.jpg| kamera C3088}}+The camera has a disadvantage in using a simple, but outdated parallel interface, that operates with 5V CMOS logicIt thus limits its connectability to modern, fast components like FPGAs or processors as presently, the 5V tolerable inputs gradually diminish among these devices.   
  
-Nevýhodou této kamery je, že využívá  jednoduchý, ale zastaralý paralelní interface, který pracuje s 5V CMOS logikouCož omezuje možnosti připojení k moderním rychlým součástkám, jako jsou hradlová pole, nebo procesory, které mají 5V tolerantní vstupy stále v menším množství.+An alternative to this camera would probably involve using some more modern camera (egone from a cell phone) with a serial interface for instance with LVDS logic.
  
-Moderní alternativou k této kameře by zřejmě mohlo být využití nějaké modernější kamery (například z mobilu), která má sériový interface třeba v LVDS logice.  
en/wire_sensors.txt · Last modified: 2013/07/30 10:22 (external edit)