Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:designs:dms

Distribuovaná měření

V projektu MLAB během jeho vývoje vznikla potřeba pro získání naměřených hodnot různých veličin z mnoha bodů v síti. Typickým případem takového měření jsou meteorologické veličiny. V dnešní době však lze měřit i mnoho jiných geofyzikálních, astronomických a dalších parametrů. Na této stráce je seznam různých měřících sítí z nichž některé využívají ve svých stanicích prvky stavebnice MLAB. Klasickým projektem tohoto typu Citizen Science je https://planefinder.net/.

Bolidozor

Bolidozor je měřící a detekční síť zaměřená na multi-modalitní sledování meteorů. Jejím dlouhodobým cílem je úplná charakterizace meteoru při průletu atmosférou. Síť využívá radiové meteorické detekční stanice založené na stavebnici MLAB.

Ionozor

Ionozor by měl být měřící systém sledující parametry ionosféry. S cílem získání vědeckých dat ke zlepšení kvality modelů a vysvětlení některých jevů. Taktéž se předpokládá měření více metodami a přístroji.

VLF monitory

Monitorování VLF vyžaduje zřejmě nejjednodušší přístrojové vybavení. Zároveň je ale jeho dosah pouze do nižších vrstev ionosféry, protože takto nízké frekvence nemají šanci projít elektronovou hustotou do vyšších výšek.

Ionosondy

Radiová sondáž je profesionálním způsobem měření parametrů ionosféry. V České republice je instalována digisonda Průhonice Tyto sondy mohou pracovat v síťovém režimu a v současnosti probíhají pokusy o mezinárodní synchronizaci měření.

Signál digisond je možné přijímat i SDR přijímači.

Dopplerovská meření

Ústav fyziky atmosféry AV ČR provozuje dopplerovské měření ionosférických odrazů.

Monitorování bouřek

Měření kosmického záření

ZooZor

Plánovaná síť pro zoologická pozorování.

Možnosti realizace

Sledování výskytu ptactva

Sledování migrace ryb

Rozpoznávání hmyzu

Včelařství

Pozorování chovaných zvířat

Péče o koně

kamerový systém v koňské stáji může vyhodnocovat chování koní a podle toho provádět úpravy prostředí, nebo s koněm interagovat.

Akvária

Zoozor může být součástí řídícího a dozorového systému akvária.

FloraZor

Projekt sledování růstu rostlin a domácích zahrádek.

Měřící projekty s nízkým datovým tokem

Výše zmíněné projekty vyžadují většinou extrémně velký datový tok sdílený mezi jednotlivými nódy. Následující měření jsou zaměřené spíše na velmi rozptýlená měření veličin s malým informačním tokem.

Geozor

Síť zabývající se měřením veličin v geosféře Země.

Měření ve vrtech

  • PH
  • Hladiny podzemní vody
  • Vodivost
  • Obsah rozpuštěných plynů
  • seismometrická měření

Souhrnně tento měřící systém využívá měřící stanici založenou na měřícím systému pro průmyslové snímače.

Povrchová měření

  • Magnetometry

Meteozor

Měření stavu počasí v odlehlých oblastech. Například s použitím automatických meteostanic.

Předpokládáme i integraci měření znečištění ovzduší. Existující distribuované sítě zabývající se měřením kvality ovzduší stacionárními stanicemi:

Je zajímavý nápad provázat měření amatérských stanic s profesionálními umístěním stejného typu amatérských stanic do blízkosti oficiálních: https://www.senzorvzduchu.cz/nevite-kam-umistit-novy-senzorvzduchu-sensorrefs/

Zpracování dat

Pro tyto projekty je dostupná profesionální podpora od firmy Universal Scientific Technologies s.r.o.

Shromažďování dat z měřících systémů

Běžným problémem v takovém měřícím systému IoT - Internet of things je shromažďování měřených dat. Obvykle se měřící stanice nachází mimo dosah civilizace. Použití bezdrátových metod připojení je tak velmi omezené. Ale existují v podstatě dva způsoby, jak připojení vyřešit.

Bezdrátový přenos do distribuované sítě přijímačů

V případě, že je potřeba přenášet jenom malé množství dat, tak řešením může být vysílání telemetrických packetů, které může přijmout některá přijímací stanice umístěná v nejbližší civilizaci. Podobného principu využívají komerční sítě LPWAN, jejich příklady jsou například Sigfox nebo LoRa.

Podobnou open-source implementací je zatím MySensors.

Manuální sběr dat

Bezdrátové pokrytí ale nemůže být dostupné ve všech místech kde mohou být měřící přístroje. Umístění, jako jsou jeskyně, nebo hluboká údolí nebudou pravděpodobně pokryta ještě dlouhou dobu. Zde je ale možné využít návštěvníků, dobrovolníků, kteří mohou data vyzvednout například pomocí bezdrátového přenosu do mobilního telefonu. Tímto způsobem by bylo možné přenést i relativně velké množství dat. Je ale pravděpodobné, že pro takový přenos by byla potřeba speciální aplikace, která by umožňovala měřícímu přístroji i předat informace o aktuálně doručených blocích dat, aby je měřící přístroj mohl smazat ze své vlastní paměti.

cs/designs/dms.txt · Poslední úprava: 2022/10/20 14:37 autor: kaklik