User Tools

Site Tools

Translations of this page?:

en:tools

This is an old revision of the document!


FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Software tools for MLAB kit development

This site deals with software tools necessary for MLAB kit development and design, for information about technical equipment see manuals.

MLAB design and development is not restricted to one specific set of tools because different users have different demands of and approaches towards different types of sotware.

Electronic CADs

Tools for PCB design and schematics drawing, eventually also for simulation of connection. At the present time, we prefer KiCAD software, other tools are mentioned because they are still used to create some designs.

KiCAD

KiCad software suite is one of only three OpenSource tools for electronic design automation (EDA) of electronic circuits.

Ubuntu installation

There are two options for KiCAD installation in linux - usually it is advised to use the PPA.

PPA Repository

PPA is a system of remote access to an already prepared software packages. They usually contain a more actual version than the packages available from the standard system repositories.

In order to download and install the most stable KiCAD version, enter following commands into a terminal:

sudo add-apt-repository --yes ppa:js-reynaud/ppa-kicad
sudo apt-get update
sudo apt-get install kicad

Further settings

In its default setting, Ubuntu has disabled contextual icons - therefore the installed KiCAD does not contain any menu icons simplifying the design process. The problem can be solved by typing a following commands:

gsettings set org.gnome.desktop.interface menus-have-icons true
gsettings set org.gnome.desktop.interface buttons-have-icons true
UBUNTU_MENUPROXY= kicad # or pcbnew, eeschema and etc.

Windows Installation

The KiCAD installation is nowadays much simpler - it is only necessary to download an exe file and install it.

http://kicad-pcb.org/download/windows/

Settings

Libraries

It is convenient to use as many parts of MLAB libraries (available at GitHubu) as possible when designing modules. MLAB libraries contain technologically optimised variants of general encasements, which is important especially during fitting and automatic generation of documentation.

Libraries are added to KiCAD separately during schematics drawing and separately during PCB designing - the procedure is very similar in both cases.

 • Preferences → Manage Symbol Libraries → “Global Libraries” - Browse Libraries → Open Library

Schematics - components naming

During schematics drawing, it is necessary to stick to some convention so that the production and automatic generation of further documentation may occur without problems.

At the first start of Kicad Eeschema, you have to add the following fields describing components:

 MFPN
 Distributor
 Link
 Note
 UST_ID

V případě, že schéma obsahuje varianty osazovaných komponent, tak se k identifikaci pole přidá ještě pořadové číslo, napřiklad “MFPN_1”,“MFPN_2” a podobně. Komponenty se stejným pořadovým číslem odpovídají jedné osazované variantě. Komponenty, které nemají pořadové číslo jsou společné pro všechny varianty osazení.

Při použití následujícího postupu není potřeba pole vytvářet ručně u každé součástky znovu:

V menu Preferences » General options » Field Name Templates

Při otevření parametrů součástky vypadá tabulka následnovně:

Příklad vyplnění parametrů součástky:

 Reference: C1
 Value: 10nF
 MFPN: 1812CA103JAT2A (přesný typ součástky, pro osazování)
 Distributor: Mouser 581-1812CA103JAT2A
 L{{ :cs:sw:sch_2.jpg?400 |}}ink: https://cz.mouser.com/ProductDetail/AVX/1812CA103JAT2A?qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXjzY5digEXfcQu%252bp00y9d0Fc%3d
 Note: přesnost 20%, C0G
 UST_ID: pokud je přístup do UST skladu 

Před začátkem návrhu plošného spoje je potřeba nastavit návrhová pravidla. Pokud nejsou použity obvody s malou roztečí pinů je dobré dodržet následující parametry.

Vrstvy

Nastavení vrstev se liší podle celkového počtu vrstev plošného spoje.

Dvojvrstvý plošný spoj
 • F.CU - horní vrstva mědi (většinou vrstva GND)
 • B.CU - spodní vrstva (výhradně umisťovat SMD součástky)
 • F.SilkS - vrstva horního potisku (tato vrstva se nechává vyrábět)
 • B.Silks - vrstva spodního potisku (vrstva se standardně nevyrábí)
 • Edge.Cuts - obrys výsledného PCB
 • F.Fab - potisk pro osazování - strana součástek
 • B.Fab - potisk pro osazování - strana spojů

Toto uspořádání vrstev vychází z dokumentace vrstev KiCADu

Generování seznamu součástek - BOM

Linux
 1. Zmáčknout tlačítko “set plugin cmd” a tam vybrat soubor: /usr/lib/kicad/plugins/bom2csv.xsl
 2. Výsledkem je, že se pole “command line” se samo nastaví na: xsltproc -o “%O.csv” “/usr/lib/kicad/plugins/bom2csv.xsl” “%I”
 3. Pak stačí zmáčknou “Generate”. A KiCAD vyrobí soubor .csv se seznamem součástek.
Windows

Generování souborů BOM není ve formátu .CSV pod WIN přímo možné. Vyřešit tento problém je možné podle následujícího postupu.

 1. Nejprve je potřeba stáhnout Saxon a následně ho nainstalovat.
 2. V KiCAD eeschema otevřít v nabídce “Tools > Generate Bill Of Materials”
 3. Zmáčknout “Add Plugin”
 4. Pojmenovat si ho podle sebe
 5. Do command line zapsat následující cesty: “C:\Saxonica\SaxonHE9.5N\bin\Transform.exe” -t “%I” -xsl:“C:\kicad\src\kicad\eeschema\plugins\bom2csv.xsl” -o:“%O.csv”
 6. V prvé části musí být cesta k nainstalovanému programu Saxon a v druhé cestu k souboru bom2csv.xsl (nachází se ve složce, kde je nainstalován KiCAD)

Zdroj

Generování výrobních dat

Při návrhu je dobré nepodlézat parametry v následující tabulce:

Před počátkem generování výrobních dat je potřeba provést kontrolu DRC. Doporučené parametry:

Gerber data

U dvojvrstvého PCB nastavit tyto parametry:

Drill data

Nastavení pro generování vrtaných děr:

Mentor Graphics PADS Layout

Jde o komerční software, ve kterém je navržena většina současných modulů MLAB. Do budoucna se však předpokládá jeho úplné nahrazení Open-Source softwarem KiCAD.

Použití vrstev

Dopsat použití vrstev a jak vnikají SMD plošky.

U fidu značek a u dalších podobných objektů (například různé díry a podobně) je vhodné zhasnout refdes. Na osazováku nejsou potřeba.

Filter = Labels, označit text a smazat klávesou Del Smazané labely lze nechat znovu položit

Texty (popis na potisku) patří do vrstvy Silkscreen Top/Bottom. Nezapomenenme někam umístit identifikátor modulu. Stejný text patří i do vrstvy spojů.

Písmo 80mils Čára 8mils

U diod přidáváme A k anodě a u kondenzátorů přidáváme + do vrstvy Assembly Drawing Top/Bottom)

Písmo 80mils Čára 8mils Design Rules a velikosti elementů

Nastavení Setup / Design Rules / Default / Clerance určují šířku spojů a izolační mezery mezi různými objekty. Nastavujeme hodnoty adekvátní hustotě návrhu.

Šířka spojů Trace Width / Minimum = 12mils (možno až 9mils) Trace Width / Recomended = (12mils), 15mils, 20mils, 30mils nebo i 45mils Trace Width / Maximum = není omezeno, ale ale spoje nad 60mils je lepší vylévat mědí. Izolační vzdálenosti Clearence = 10mils Clearence Copper = 20mils

Rast je vhodný zejména pro umísťování součástek. Pro spoje je možno nastavit rastr v podstatě libovolně malý. Nejsnadněji se nastavuje pomocí příkazu G, například G10 přímo z klávesnice.

OrCAD Schematic

Nástroj pro vyváření zapojení modulů a následný export netlistů pro zpracování návrhu PCB v systému PADS. Naprostá většina schémat modulů je kreslena v tomto editoru. Protože se však používal v kombinaci s PADS a nadále se významně nevyvíjí, tak se předpokládá v blízké době jeho úplné nahrazení programem KiCAD.

kreslení schéma

Základní nastavení programu

Nastavení pro automatické vkládání razítka Options /Design Template / Title Block

Library Name = C:\LIBRARY\ORCAD9x\SYMBOLS Title Block Name = TITLE_MLAB

Nastavení velikosti stránky (evropské nastavení) Options / Design Template / Page Size

Units = Millimeters New Page Size = A4 Pin to Pin Spacing = 2.54

Nastavení rastru Options / Design Template / Grid Reference

Vertical & Horizontal Width = 2.54

Povolené velikosti písma ve schématu jsou 8, 14 nebo 22.

Umístění knihoven

Při kreslení schématu ukládáme knihovny do adresáře C:\LIBRARY\ORCAD9x aby se v případě změny v knihovně snadno aktualizovaly použité knihovní prvky v existujícím schématu.

Každý prvek ve schématu je současně uložen spolu s vlastním schématem v tzv. library cache a je tam uložen včetně celé absolutní cesty ke knihovně ze které byl kopírován a tam se také hledá v případě aktualizace. Pokud budou mít všichni stejné knihovny na stejném místě budou mít snazší život.

Máme tyto skupiny knihoven:

 • Knihovny obsahující obecné schématické značky, například všemožné tranzistory. Tyto knihovny slouží jako zásobárna „tvarů“ při tvorbě konkrétních prvků.
 • Knihovny obsahující výběr běžných zástupců uvažované skupiny, například konkrétní nejběžnější tranzistory.
 • Knihovny přímo obsahující celou skupinu konkrétních součástí, například jumpery s různým počtem špiček.
 • Knihovny obsahující prvky konkrétního výrobce. Ty jsou ukládány do podadresářů jednotlivých výrobců.

Při práci s knihovnami je třeba extra dávat pozor aby se omylem nevymazaly prvky z knihoven (stačí samotné DEL a prvek je nenávratně pryč). Dokončeným knihovnám je vhodné nastavit atribut Read Only. Knihovní prvky lze přetahovat z library cache existujícího schématu do knihovny.

Dopsat použití atributů. Propojů a konektorů.

Tvorba knihoven

Dopsat doporučení.

Generování výstupů

Generování netlistu

Netlist obsahuje seznam spojů pro návrh plošného spoje, hodnoty součástek a názvy jejich pouzder. Gneruje se volbou Tools / Create Netlist

Other PCB Footprint / Combined Property String = {Device},{Value}@{PCB Footprint} Formatters = padspcb.dll Netlist File 1 – nastavit příponu .ASC Generování seznamu součástí

Tvorba seznamu součástí se skládá ze dvou kroků

 1. Vygenerování seznamu ze schématu
 2. Úprava do podoby XLS tabulky

Seznam součástí se z OrCADu vygeneruje funkcí Bill of Material a výsledkem je TXT soubor.

Header: Quantity\tReference\tPart\tPCB Footprint Combined property string: {Quantity}\t{Reference}\t{Value}\t{PCB Footprint}

Finální podoba seznamu součástí je XLS tabulka. Vzor tabulky je v souboru VZOR_Seznam_součástí.xls. Vzor uložíme do adresáře SCH a otevřeme jej. Dále postupujeme podle návodu ve vzoru napsanému. Generování .PDF

Tisk provádíme obvykle na cílový formát A4 a to i pro schémata originálního formátu A3. Pro kvalitní výstup stačí rozlišení 600dpi.

Soubor se jmenuje jako jméno modulu s doplňkem _sch. Například POKUS_sch.pdf. Adobe Acrobat Distiller - preferované

Acrobat Distiller dává barevné PDF soubory. Žádné specifické nastavení parametrů Acrobat Distiller nepotřebuje (600dpi, měřítko 100%).

Při tisku z programu OrCAD Capture je třeba nastavit zmenšení a posunutí tisku aby byly rozumné okraje takto:

Schéma A3 – Scale=0,65; Print Offset X=12, Y=10 Schéma A4 – Scale=0,91; Print Offset X=12, Y=10 Adobe Acrobat Writter

Acrobat Writter dává černobílé PDF. Pro dosažení malé velikosti výsledných PDF souborů je třeba nastavit komprimaci. Velikost výstupu ani posunutí nejde ovlivnit. Výhodou je to, že schéma může být tisknuto najednou i když obsahuje listy různých formátů. Cílovým formátem nemusí být nutně formát A4 ale je to nejobvyklejší. Různé verze programu mají různé možnosti nastavení.

Page Setup Page Size / Standard = A4 Graphic / Resolution = 600dpi Graphic / Scaling = 100% Compression Options General / Compress text and lineart = Yes Color/Gray Scale Images / Compress using = ZIP Úklid souborů

Smažeme nepotřebné soubory, u cílových souborů zkontrolujeme jména souborů a nastavíme Read Only atribut.

Následující soubory se obvykle nezavádějí do databáze:

 • .OPJ definice projektu
 • .DBK záložní soubor schématu (.DSN)
 • .OBK záložní soubor knihovny (.OLB)

Naopak následující soubory obsahují podstatná data:

 • .DSN soubor schématu (obsahuje i library cache použitých knihovních prvků)
 • .OLB soubor knihovny (společné knihovny nejlépe v adresáři C:\LIBRARY\ORCAD9x)
 • .ASC soubor spojů – netlist
 • .PDF soubor s vytištěným schématem (název ve tvaru XXX_sch.pdf)
 • .XLS soubor se seznamem součástí včetně objednacích informací

Povinné úkony

Seznam povinných úkonů slouží pro rychlé ověření, že se na nic důležitého nezapomnělo. Na všechny otázky by se mělo odpovědět buď „ano“ nebo „v tomto případě záměrně ne“.

Založení nového schématu:

 • Je zvolen správný formát listů (A4 nebo A3) ?
 • Je na první straně informace o historii schématu ?
 • Jsou hodnoty neosazovaných součástek označeny podtržítkem ?
 • Jsou na schématu i součástky, které se neosazují na plošný spoj ?
 • Jsou na schématu alespoň 2 fidu značky na každou stranu plošného spoje ?

Aktualizace:

 • Je historie na první stránce aktuální ?
 • Je rohové razítko na všech stranách aktuální ?
 • Je vygenerovaný platný netlist v .ASC souboru ?
 • Je vygenerovaný tiskový soubor schématu v .PDF souboru ?
 • Je správné pořadí stránek v .PDF souboru ?
 • Je vygenerovaný seznam součástek ?
 • Mají soubory správný název ?
 • Mají soubory atribut Read Only ?
 • Jsou smazané nepotřebné soubory (i adresáře) ?

Eagle

Některé moduly jsou navržené v tomto systému ale díky nutnosti odlišné adresářové struktury jsou publikovány v SVN databázi MLAB_E, která zatím nemá webové výpisy. Do budoucna se využití Eagle pro návrh modulů dále nepředpokládá.

Texty a popisy

Program Eagle používá jiné textové fonty než původně využívaný program PADs, proto je nastavení mírně odlišné, zatím se jako nejlepší jeví toto

 • Vrstva mědi = popisky font “Vector”, Size 80, Ratio 10%.

Na jednom modulu se může vyskytovat více velikostí písma, (obvykle na modulech stačí méně, než 3). Pouzivaji se v poradi, nazev modulu, popisky, výstrahy, označení autora. Různé velikosti se samozřejmě používají pouze v případech, kdy je k tomu na modulu místo. Na některých modulech je proto jenom jedna velikost písma podřízená čitelnosti a rozměrům modulu.

Mechanické CADy

LibreCAD

Pro kreslení plošných technických výkresů je využíván LibreCAD. V Ubuntu jej lze nainstalovat přímo z balíku:

sudo apt-get install librecad

FreeCAD

FreeCAD se naopak hodí pro 3D modelování klasickým způsobem, který je známý z komerčních CAD programů. Zatím je výhodné používat jeho denní build verze dostupné z PPA.

sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-daily
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install freecad-daily freecad-daily-doc 

OpenSCAD

OpenSCAD je nástroj pro návrh 3D modelů technických zařízení. Na rozdíl od většiny návrhových nástrojů OpenSCAD využívá pro popis objektu programovací jazyk. Tento přístup umožňuje jednak parametrizaci modelů a navíc jejich snadné verzování s identifikací přesné změny. Základní úvod do používání programu je na Know only 10 things to be dangerous in OpenSCAD, existuje také přehled základních funkcí.

Instalace Ubuntu

Pro instalaci aktuální verze od Ubuntu 14.10 je připraven PPA repozitář:

sudo add-apt-repository ppa:openscad/releases
sudo apt-get update
 

Openscad můžeme po jeho přidání pak nainstalovat příkazem:

sudo apt-get install openscad

Spustíme jej pak obvyklým způsobem z dashboardu, nebo z příkazového řádku.

Pro použití nejnovějších funkcí je vhodné použít denní kompilaci openscadu.

sudo apt-get install openscad-nightly

Tu lze pak spustit z příkazového řádku jako openscad-nightly, obě verze proto mohou být naistalované paralelně.

Pro zobrazení náhledů vygenerovaných STL souborů v prohlížeči Nautilus můžete využít nástroj stl-thumbnailer.

Styl psaní kódu (coding style)

Je praktické dodržovat některá základní pravidla při vytváření modelů v openscadu.

 • Názvy proměnných vytvářet v mezinárodním jazyce (angličtina a globálně známé výrazy a zkratky)
 • Příliš nezkracovat názvy proměnných
 • Proměnné a operátory oddělovat mezerami
 • Používat odsazení o 4 mezery (tabulátor) ve vnořeném bloku kódu

Použití editoru SublimeText

Editor integrovaný přímo do OpenSCADu není moc pohodlný pro užívání. Je proto vhodnější zdrojové kódy modelů editovat v editoru SublimeText 3. K tomu je ale vhodné si do editoru nainstalovat plugin, který zná jazyk OpenSCADdu.

Instalaci lze provést přes systém balíčků, který můžeme aktivovat volbou Tools → Install Package Control...

Otevřeme nástroj pro zacházení s balíčky volbou Preferences → Package Control.

V nabídce zvolíme “Install Package”

Do filtračního pole napíšeme “openscad”. A klikneme na odpovídající balíček.

Nyní je potřeba SublimeText zavřít a znovu otevřít, aby se nová konfigurace projevila. Potom je možné nastavit, aby všechny soubory s příponou .scad byly otevřeny s OpenSCAD zvýrazňováním syntaxe. To lze nastavit přes volbu v pravém dolním rohu a výběrem Open all with current extension as.. → OpenScad

Při následujícím otevření .scad souboru bude automaticky rozpoznán jako OpenSCAD zdrojový kód.

Generování a prohlížení výrobních dat

Gerber data

Pro prohlížení vygenerovaných dat jsou vhodné nástroje:

Skládání gerber dat

Pro skládáni dat lze využít program gerbmerge. Který se na internetu vyskytuje v několika různých větvích vývoje. Pro použití s programem kicad je vvýhodné použít relativně novou vývojovou větev prof. Karl-heinz Kunzelmann. Ta vychází z prvotní verze 1.8. a dalších úprav. Poměrně významně se však liší od verze gerbmerge3, která ale má čistější zdrojový kód.

Nejdříve nainstalujeme závislosti.

sudo apt-get install python-simpleparse python-simpleparse-mxtexttools

Následně stáhneme gerbmerge z githubu.

git clone https://github.com/MLAB-project/gerbmerge
cd gerbmerge
sudo python setup.py install

Aby gerbmerge fungoval, tak je mu potřeba zadat způsob panelizace to se dělá konfiguračním souborem. Příklad konfiguračního souboru je vložen u zdrojových kódů programu. Přímo v něm jsou komentáře vysvětlující jeho použití. Pakud ale máme připravený konfigurační soubor např. layout-mm-3.3.cfg tak gerbmerge můžeme spustit.

kaklik@popelnice:~/git/gerbmerge/testdata-with-KiCAD-using-metric-units/MLAB_panel$ ../../src/gerbmerge/gerbmerge.py layout-mm-3.3.cfg

Program se pokusí nalézt optimální rozložení motivů na panelu podle zvolené konfigurace a vygeneruje výsledné složené soubory.

Příklad pro složení SET10A (instalace se schoduje s předchozím příkladem) Nejprve je potřeba se dostat do místa, kde jsou data setu:

MLAB@MLAB:~/MLAB-project/gerbmerge/MLAB_panel/SET10A$

Nastavení skládání setu je v souboru layout.cfg a v soboru placement.merge.txt je uloženo požadované rozložení v setu. Soubor s rozložením setu se vygeneruje atomaticky při prvním spuštění programu gerbmerge. Vygenerování takto připravených dat se provede následujícím příkazem:

../../src/gerbmerge/gerbmerge.py --place-file=placement.merge.txt layout.cfg
GerberTools

GerberTools je zatím nevyzkoušený open-source nástroj napsaný primárně pro Windows v C#.

Gkódy pro 3D tisk

Technologická data pro 3D tisk v MLABu generujeme programem Slic3r. Zatím od něj neexistují připravené balíky v použitelné verzi. Proto je nutné program přeložit přímo ze zdrojových souborů na githubu.

Instalace Slic3r

sudo apt-get install libextutils-cppguess-perl freeglut3-dev

Postup kompilace

Z githubu se aktuálně používá master větev, která je kompromisem mezi stabilitou a možnostmi software. Samotná kompilace pak probíhá vetšinou podle instrukcí v souboru README.md

Programátorské nástroje

Na většinu programování softwaru se používá se v MLABu používá Python, nebo C. Vývojové nástroje jsou pro tyto jazyky dobře obecně známé. Většina vývoje je navíc orientována na Linux. Proto zde uvedeme jen seznam nástrojů, které používáme.

Programovací GUI

Programovací prostředí v kterém je vytvářen zdrojový kód. Mezi uživateli jsou nejoblíbenější následující dvě volby. Jinak lze ale zdrojový kód psát v libovolném textovém editoru.

Light Table

Light Table je programátorský editor kódu, který vyniká speciálními vlastnostmi, jako je například interaktivní spouštění částí zdrojových kódů, nebo přímé vyhledávání v dokumentaci. Jeho instalaci do systému provedeme stažením zkompilovaného balíku z stránky Light Table Download, rozbalením staženého balíku a provedením následujících příkazů, které jej přesunou do systémových složek.

sudo mv LightTable /opt/LightTable
sudo ln -s /opt/LightTable/LightTable /usr/bin/lighttable

Sublime text

Multiplatformní placený editor pro linux, Windows, Mac OS. Mezi jeho vyjímečné vlastnosti patří například náhled celého zdrojového kódu. Pro běžné použití stačí nezaplacená varze.

Instalace v Ubuntu
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-3 
sudo apt-get update
sudo apt-get install sublime-text-installer

Code::Blocks

Jde o velmi rozřířený editor, jehož výhodou je, že běží na více platformách a mohou ho tedy používat i uživatelé windows.

Code::Blocks

sudo apt-get install codeblocks

Embeded systémy

Nástroje na programování jednotlivých typů mikrokontrolérů jsou většinou popsány v částech týkajících se programování u jednotlivých architektur:

PIC

ARM

AVR

Správa verzí

GitHub

Pro správu softwarového vývoje a dokumentace modulů používáme github.

Linux

Jako nejefektivnější uživatelské rozhraní pro git se osvědčil příkazový řádek s tím, že jeho efektivita je zde ještě markantnější než u SVN.

Nový uživatel

Pro pohodlnou ptáci s git je efektivnější používat metodu klonování s SSH. Není při práci vyžadováno stále přihlašování. Komunikace je autentizována na základě privátního klíče. Pro každý počítač je potřeba vygenerovat unikátní klíč.

 1. Je potřeba si založit uživatelský účet na https://github.com/
 2. Vygenerovaný klíč je potřeba vložit do účtu na githubu
 3. Pokud v návodu nefunguje správně uložení klíče do schránky, tak je možné daný klíč získat otevřením skrytého souboru a provést překopírování klíče ručně. cat ~/.ssh/id_rsa.pub
 4. Tento postup stačí provést jen při prvním stahování na daném počítači.
Základní příkazy
Klonování repozitáře :
 1. Nejprve je potřeba vybrat místo, kde má být repozitář v počítači uložen a v daném místě si otevřít příkazový řádek.
 2. Příklad bude ukázán na repozitáři kicad-mlab: https://github.com/MLAB-project/kicad-mlab
 3. Na dané stránce si stáhneme potřebnou cestu k repozitáři. Webové tlačítko “Clone or download”.
 4. Je potřeba si přepnout cestu pro “Clone with SSH”, na místo “Clone with HTTPS”.
 5. Pro náš případ cesta vypadá takto: git@github.com:MLAB-project/kicad-mlab.git
 6. Nyní stačí v příkazové řádce zadat příkaz:
git clone git@github.com:MLAB-project/kicad-mlab.git
 1. Následně můžeme být vyzváni k zadání hesla, které jsme si zvolili při generování SSH klíče.
Stažení aktuální verze:
 1. V místě uložení repozitáře je potřeba zadat v příkazové řádce následující příkaz:
git pull
Zjištění stavu aktuálnosti repozitáře
git status

Tento příkaz vypíše u jakých souborů došlo ke změně, nebo které byli přidány jako nové.

Přidání nového souboru, složky
git add název_souboru 

Po označení celé cesty z výpisu příkazů lze cestu vložit pomocí kliknutí na prostřední tlačítko myši. Pro přidání všech změn lze použít ```git add .```.

Vytvoření commitu
git commit -m "Popis provedené změny"

Po tomto příkazu je commit pouze v lokální kopii repozitáře. Aby se data odeslala na server je potřeba zadat následující příkaz.

Upload na server
git push 

Pro ověření, zda veškeré úkony proběhly v pořádku je dobré se podívat na výstup příkazu:

git status

Ve výpisu by neměly být žádné položky, které jsme chtěli nahrát.

Změna velikosti lokálního repozitáře

Git si ve výchozím nastavení stahuje celý repozitář včetně veškeré historie úprav. Toto lze zamezit při stahování repozitáře pomocí parametru ```–depth=<pocet stazenych commitu>```

git clone <adresa_repozitare> --depth=1

Pokuď toto chcete aplikovat na existující kopii repozitáře, lze to provést následujícím postupem.

git fetch --depth 2
git reflog expire --expire=all --all
git gc --prune=all

Windows

TortoiseGit Pod operačním systémem Windows je možné stahovat pohodlně data z GitHub do počítače přes program TortoiseGit.

Dokumentace vývoje

Textová dokumentace

Veškeré textové dokumenty jsou v MLABu kódovány v UTF-8 někteří uživatelé ale požívají na editaci souborů windows a výsledkem je nekompatibilní soubor, který je třeba překódovat.

Převod kódování textových souborů.

iconv -f WINDOWS-1250 -t UTF-8 zprava.txt -o zprava.txt

Dokuwiki

Dokuwiki je systém ve kterém běží tato dokumentace.

Offline editace

Podstatné ale je, že je možné tuto dokumentaci editovat i offline, což se hodí zejména při cestování.

K tomu je potřeba si na svém notebooku zprovoznit lokální instanci wiki. Tu si zprovozníme podle návodu na instalaci Dokuwiki pod Ubuntu. Data pak mezi oběma instancemi wiki synchronizujeme pomocí pluginu sync, který naistalujeme na svojí lokální instanci wiki. Po první synchronizaci se serverovou wiki můžeme stránky lokálně offline editovat a změny následně nahrát na veřejnou wiki MLAB.

LaTeX

LaTeX je je systém pro sazbu profesionálních dokumentů. V složce templates je pro něj šablona.

V případě psaní dokumentace v Ubuntu se použivají následující balíky

sudo apt-get install texmaker texlive-lang-czechslovak

Po jejich istalaci je možné psát a editovat MLAB dokumenty napsané v LaTeXu

Dokuwiki a Latex

Poslední dobou je poměrně častým dokumentačním problémem převod dokumentace postupně vznikající na wiki do formální podoby dokumentu. Přímé přepisování není příliš efektivní. Proto je vhodnější využít programové nástroje jako například Pandoc, ten umí vzájemně převádět mnoho formátů dokumentů. Ale neumí přímý převod Dokuwiki syntaxe na Latex. Lze si však pomoci použitím HTML kódu, který generuje dokuwiki a se kterým již Pandoc umí pracovat.

Webová verze Pandoc umí zpracovat HTML kód o délce pouze do 1000 znaků. Je proto vhodné si nainstalovat lokální offline verzi.

sudo apt-get install pandoc

Převod pak můžeme realizovat příkazem:

pandoc -f html -s -t latex temp_doc.html

Převedený dokument se nám pak vypíše do příkazové řádky, odkud jej pak stačí zkopírovat do Latexového editoru.

Offline metoda tohoto převodu

Obrázková dokumentace

Dia

Program dia slouží na tvorbu diagramů a blokových schémat.

Fritzing

Je snaha použít fritzing pro tvorbu dokumentace zapojení jednotlivých modulů v konstrukcích. Zatím však Fritzing nepodporuje mechanické umístění. Plošných spojů. Takže se tento nástroj reálně nepoužívá.

Prezi

Je nástroj na tvorbu veřejných prezentací projektů.

ImageMagick

Kontrola kvality

Pro zkontrolování celkové kvality dokumentace návrhů slouží přehled dokumentace modulů.

Tento přehled lze řadit podle různých kriterií. Například

Každý modul má přiřazenou známku kvality. Aktuálně se hodnotí kvalita fotografie podle následujících kritérií

 • 0 - žádná fotografie
 • 25 - render z KiCAD
 • 50 - nekvalitní fotografie např. z telefonu
 • 100 - profesionální fotografie z fotografického boxu.

Organizace vývoje

Redmine

Je nástroj pro vytváření úkolů a dělbu práce na projektech. Jeho instanceběží na serveru.

Nástroje pro zpracování dat

Interaktivní výpočetní nástroje

Jupyter notebook

Jupyter je softwarový nástroj, který umožňuje použít více výpočetních a programátorských balíků jako je například Python nebo Octave. Výhodou Jupyteru je interaktivní zpracování příkazů což oceníme hlavně při testování nebo psaní nových algoritmů.

Instalace

Postupujeme podle doporučení v repozitáři se zdrojovými kódy.

sudo pip install notebook

Spuštění se naopak provede

jupyter notebook

Kde si pak zvolíme námi použitý kernel.

gnuradio

Gnuradio je nástroj pro zpracování signálových dat obvykle z SDR přijímačů.

Simulační nástroje

Nec2++

Necpp je nástroje pro numerické výpočty anténních parametrů.

QAntenna

Kompilace

 sudo apt-get install qtbase5-dev qttools5-dev
 git clone git://git.code.sf.net/p/qantenna/code qantenna-code qttools5-dev-tools
 cd qantenna-code/
 qmake qantenna.pro
 make
en/tools.1549899462.txt.gz · Last modified: 2019/02/11 15:37 by fluktuacia